วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง ๙ คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ทำเพียงวันเดียว
ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร การที่เรามีความเพียรแล้วจะกระทำสิ่งใด
ก็ย่อมสำเร็จ ถึงแม้ว่าเราจะมีอุปสรรคมาขัดขวางก็ตาม


สัปดาห์ 4 /week 4 (QS1-208)
วันที่ 22 มิถุนายน 2552
- หลังจากที่ได้สร้าง Blog กันไปในสัปดาห์ที่แล้ว
วันนี้ก็ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์,สังเคราะห์ข้อมูล
และการเลือกสรรข้อมูลทาง IT และนอกากนั้น
ก็ได้ฝึกปฏิบัติการ Download ข้อมูลIT
และได้ลอง Download โปรแกรม Mind Manager
เพื่อใช้เป็นโปรแกรมนำเสนอด้วย
สัปดาห์ที่ 3 / week 3 (QS1-208)
วันที่ 15 มิถุนายน 2552
สัปดาห์นี้มาเรียนที่ห้องคอมพิวเตอร์ ได้ใช้คอมพิวเตอร์
จริงโดยที่ไม่ต้องเรียนจากทฤษฏีอย่างเดียววันนี้อาจารย์
ได้สอนเกี่ยวกับ
- การฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-portfolio
โดยอาจารย์จะสอนการสร้าง Blog ทีละขั้นตอนจน
นิสิตแต่ละคนทำได้ และในวันนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าการ
ทำ Blog นั้นทำอย่างไร
สัปดาห์ที่ 2 /week 2 (สำนักหอสมุด)
วันที่ 8 มิถุนายน 2552
วันนี้อาจารย์ให้มาที่สำนักหอสมุด เพื่อมาเรียนรู้เทคนิค
การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด มีเจ้าหน้าที่จากสำนักหอสมุด
มาให้ความรู้ในเรื่อง
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลด้านสังคมศาสตร์
- การใช้ web opec
ก็ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าน้าที่จากสำนักหอสมุดมากที่
ทำให้เรามีความรู้ในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

รายวิชา 400307 ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 1/week 1 (KB 501)
วันที่ 1 มิถุนายน 2552
- ปฐมนิเทศ
- อาจารย์แนรายวิชาที่ต้องเรียน
- อาจารย์ให้นิสิตจับกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ , สังเคราะห์คลิปวีดีโอ ๙ คำพ่อสอน
แล้วช่วยกันทำ mind mapping จากเรื่องที่ดู
- ท้ายชั่วโมงอาจารย์อธิบายความหมายของการวิเคราะห์และสังเคราะห์

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววิภาวี สุขหร่อง
ชื่อเล่น อัญ
วันเกิด วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2533
กรุ๊ปเลือด โอ
ราศี ธนู
จบการศึกษา มัธยมปลาย สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนตะพานหิน
ภูมิลำเนา จังหวัดพิจิตร
ปัจจุบันกำลังศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
งานอดิเรก อ่านหนังสือ เล่นเน็ต ฟังเพลง
หนังสือที่ชอบ นิยายเกาหลี
สีที่ชอบ เขียว ชมพู ขาว ดำ
ความใฝ่ฝัน เป็นคุณครู
E-mail un_edu_buu@hotmail.com

ความคาดหวังของรายวิชา

1. จะได้มีการพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างเป็นระบบ
2.จะได้รับความรู้ทางทฤษฎีในเรื่องของสื่อการเรียนด้วยตนเอง
3.จะได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนด้วยตนเอง
4.เราสามารถนำความรู้จากรายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้กับราบวิชาอื่นได้
5.มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อต่าง ๆ
6.สามารถนำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงและมีคุณภาพ
7.คาดหวังว่าอาจารย์จะใจดีแจก A ทั้งห้องค่ะ