วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 8/week 8
วันที่ 20 กรกฎาคม 2552

สัปดาห์นี้ก็จะเรียนในเรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยสื่อเสียง
ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
- ประภทของสื่อเสียงที่นำเสนอทางเทคโนโลยี
- เสียงแบบดิจิตอล
- รูปแบบของข้อมูลเสียง
- เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลทางสื่อเสียง
- เทคนิคการเขียนบทความ
- ส่วนประกอบของบทความ
จากเนื้อหาที่เรียนทำให้เราได้เกิดความรู้และสามารถนำไป
ใช้ได้จริง เกิดทักษะในด้านต่างๆ ทำให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
ซึ่งก็เป็นผลดีต่อตัวเราเอง

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 7/week 7

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552

หลังจากที่ได้นำเสนอการสืบค้นข้อมูลทางเทคโนโลยี

กันไปแล้ววันนี้อาจารยืก็ให้แต่ละกลุ่มได้ออกมา

นำเสนองานที่อาจารย์ได้สั่งไปโดยออกมานำเสนอทีละ

กลุ่มทำให้เราได้มีความรูมากขึ้นเนื่องจากอาจารย์จะสอน

เทคนิควิธีการต่างๆ แทรกตามไปด้วยและวันนี้อาจารย์ก็สั่ง

การบ้านคือให้แต่ละคนกลับไปทำ Mind Mapping

เป็นของตนเองในเรื่องที่ได้ไปและให้เขียนบทความเกี่ยว

กับเรื่องที่ได้ไปเช่นกัน เป็นการเรียนที่สนุก ไม่เครียด @_@วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 6/week6
วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
วันนี้ไม่ได้มาเรียนเนื่องจากกลับบ้านเพราะ
หยุดเรียนตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันที่เรา
ไปวิ่งลงเขาสามมุกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยแล้วดังนั้นวันนี้ทางมหาวิทยาลัย
จึงประกาศให้เป็นวันหยุดเรียนแต่ตามตารางการเรียน
การสอนวันนี้จะต้องเรียน
- การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูลจากระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สัปดาห์ที่ 5/week5 (KB 501)
วันที่ 29 มิถุนายน 2552
วันนี้อาจารย์ใหฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลการเลือกสรรข้อมูลทาง IT และ การนำเสนอ
ผลการสืบค้นแหล่งข้อมุล ด้วยโปรแกรม MindManager